Home

posted on 23 Jul 2011 19:47 by pisanworakit
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 
 
เสนอ
 
อาจารย์จงรักษ์ เหมตะศิลป
 
เรื่อง enzymeและการทำงานของเอนไซม์
 
จัดทำโดย
 นางสาวเนตรทราย ชลไพมลพิรัตน เลขที่ 16
 นางสาวพรชนก ตั้งตระกูลธรรม เลขที่ 24
นางสาวอรวรรณ  ไพศาลรกิจ  เลขที่ 25
นางสาวศุภวาณี วังคีรีเลขที่ 39
นางสาวปราจรีย์  กรีทอง เลขที่ 40

 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 
 
เรามาทำความรู้จักกับENZYME กันดีกว่าค่ะ

edit @ 2 Aug 2011 20:28:19 by enzyme

edit @ 12 Aug 2011 18:58:16 by enzyme

ความสำคัญของenzyme

posted on 23 Jul 2011 19:27 by pisanworakit

ความสำคัญของเอนไซม์

  เอนไซม์มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดช้ามาก หรือถ้าไม่มีเอนไซม์อาจทำให้ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่น ซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ระบบการทำงานของเซลล์จะผิดปรกติ (malfunction) เช่น

 • การผ่าเหล่า (mutation)
 • การผลิตมากเกินไป (overproduction)
 • ผลิตน้อยเกินไป (underproduction)
 • การขาดหายไป (deletion)

 

snaturbig.com

ดังนั้นการขาดเอนไซม์ที่สำคัญอาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ การผ่าเหล่าอาจจะเกิดขึ้นในโครงสร้างบางส่วนของเอนไซม์ หรืออาจเป็นบางส่วนของโปรตีน เช่น

 • ไพรมารี สตรักเจอร์ (primary structure)
 • เซกคอนดารี่ สตรักเจอร์ (secondary structure)
 • เทอร์เทียรี่ สตรักเจอร์ (tertiary structure)
 • ควอเทียรี่ สตรักเจอร์ (quaternary structure)

ตัวอย่างเช่น ฟีนิลคีโตนูเรีย (phenylketonuria) เกิดจากการงานบกพร่องของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีน ไฮดรอกซิเลส (phenylalanine hydroxylase) ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการสะลายตัวของฟีนิลอะลานีนเป็นผลให้เกิดการสะสมฟีนิลอะลานีนมากและจะแสดงออกมาใน ความผิดปรกติทางจิต (mental retardation)

 

lecturer.ukdw.ac.id

lecturer.ukdw.ac.id

edit @ 31 Jul 2011 18:03:20 by enzyme

edit @ 2 Aug 2011 20:18:15 by enzyme

specificity

posted on 23 Jul 2011 19:14 by pisanworakit

ความเฉพาะเจาะจง (Specificity)

  เอนไซม์จะมีความเฉพาะกับปฏิกิริยาที่มันจะเร่งและซับสเตรต ที่มันจะเกาะ
รูปร่างและมุมองศาของของการเข้าหากันของ เอนไซม์ และซับสเตรต
มีบทบาทสำคัญต่อความเฉพาะเจาะจง

 

promma.ac.th

สมมติฐาน "ล๊อคก์ & คีย์" ("Lock and key" hypothesis) 

เอนไซม์มีรูปร่างเฉพาะที่จะเกาะกับ ซับเตรตนั้นๆเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเหมือนลูกกุญแจกับแม่กุญแจ และข้อสมมติฐานล๊อคก์ & คีย์' ยังบอกอีกว่าการเกาะของ เอนไซม์ และ ซับสเตรต จะเกิดเป็นสารประกอบอายุสั้น ซึ่งเรียกว่า ชอร์ต-ไลฟ์ เอนไซม์ ซับเตรต คอมเพล็ก (short-lived enzyme-substrate complex)

library.thinkquest.org

kenpitts.net

clker.com

>สมมติฐาน เหนี่ยวนำให้เหมาะสม (Induced fit hypothesis) 

  ล๊อคก์ & คีย์เอนไซม์มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น แอกตีฟ ไซต์ ของเอนไซม์ จะถูกปรับแต่งให้ซับสเตรตเหมาะที่จะทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ โซ่ข้างของกรดอะมิโน ซึ่งทำเป็นแอคทีฟ ไซต์ที่อัดแบบเป็นรูปร่างที่เหมาะกับเอนไซม์ที่จะทำหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยา ในบางกรณีโมเลกุลของ ซับสเตรตจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเล็กน้อยเพื่อที่จะเข้าไปในแอคทีฟ ไซต์ให้ได้ เปรียบดังเช่นว่ามือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของถุงมือขณะที่ถุงมือถูกสวมใส่

th.wikipedia.org

 • การยับยั้งเอนไซม์ 
  สารประเภทหนึ่งสามารถทำให้ปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหยุดชะงักลงได้  เรียกสารนี้ว่า ตัวยับยั้งเอนไซม์ (inhibitor) 

movies-felixphelannash.blogspot.com


แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ

1. การยับยั้งแบบแข่งขัน (competitive inhibitor) สารยับยั้งชนิดนี้มีมีรูปร่างคล้ายกับซับสเตรตทำให้สามารถแย่งจับกับเอนไซม์ได้ ดังนั้นถ้าหากมีสารยับยั้งชนิดนี้มากๆ จะมีผลให้ซับสเตรตจับกับเอนไซม์ได้น้อยลง ทำให้ปฏิกิริยาช้าลงหรือหยุดชะงักได้ใทนองเดียวกัน ถ้าหากมีซับสเตรตมากและมีสารยับยั้งน้อยก็จะมีผลต่อปฏิกิริยาน้อยมาก เนื่องจากซับสเตรตแย่งจับกับเอนไซม์ได้มากกว่างไม่มีเอนไซม์อิสระมาจับกับสารยับยั้ง ตัวอย่างเช่น เอนไซม์ซักซิเนต ดีไฮโดรจีเนส (succinate dehydrogenase) มีกรดซักซินิก (succinic scid) เป็นซับสเตรตและมีกรดมาโลนิก (malonic acid) เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ สารทั้งสองตัวมีรูปร่างของโมเลกุลคล้ายกัน

 

web.fccj.org

avonapbio.pbworks.com

chemistrypictures.org

  2. การยับยั้งแบบไม่แข่งขัน (non-competitive inhibitor) สารยับยั้งชนิดนี้จะจับกับ เอนไซม์ได้เป็นเอนไซม์ สารยับยั้งคอมเพล็กซ์ (enzyme - inhibitor,El complex) หรือทั้งสารยับยั้งและซับสเตรตจับกับเอนไซม์โมเลกุลเดียวกันได้เกิดเป็น เอนไซม์ - ซับสเตรต - สารยับยั้งคอมเพล็ก (enxymi - substrate - inhibitor complex, ESI complex) ทำให้ไม่สามารถทำปฏิกิริยาต่อไปได้หรือทำให้ช้าลงมากสารยับยั้งพวกนี้ได้แก่ Ag,Hg,ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับหมู่ -SH ของกรดอะมิโนซีสเทอีน ทำให้เอนไซม์หมดประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาทั้งๆที่เอนไซม์ก็จับกับซับสเตรตได้ สารยับยั้งที่เป็นไอออนของโลหะแก้ได้โดยการเติมสารที่จับกับโลหะได้ เช่น ESTA (edhylenediamine tetraacetate) เป็นต้น

 

biologycorner.com


biologycorner.com

movies-felixphelannash.blogspot.com


edit @ 23 Jul 2011 20:01:37 by enzyme

edit @ 31 Jul 2011 18:05:23 by enzyme

edit @ 2 Aug 2011 20:23:32 by enzyme

edit @ 2 Aug 2011 20:36:00 by enzyme